Ing. Jaroslav Králik

Podpora BOZP a ochrany pred požiarmi

Ing. Jaroslav Králik

Ochrana pred požiarmi

Ing. Jaroslav Králik

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ing. Jaroslav Králik

Školenia o BOZP a OPP

Ing. Jaroslav Králik

Realizácia potrebných kontrol

Rozsah služieb technika požiarnej ochrany

 1. Vykonanie úvodného auditu v oblasti ochrany pred požiarmi
 2. V prípade potreby vypracovanie dokumentácie OPP od základu
  1. požiarny štatút
  2. požiarny poriadok pracoviska
  3. požiarne poplachové smernice
  4. požiarny evakuačný plán
  5. požiarna kniha
  6. doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
  7. údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
  8. dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
  9. dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
  10. dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
  11. ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 3. Revízia a kompletizácia existujúcej dokumentácie v súlade so skutočným stavom
 4. Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 5. Vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 6. Určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby
 7. Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 8. Kontrolná činnosť
 9. Spolupráca s orgánmi štátnej správy na úseku OPP

Cenník

Cenník služieb BOZP Cena
Spracovanie úvodného auditu BOZP od 50€
Výkon služby autorizovaného technika BOZP od 30€/mesiac
Spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP od 120€
Revízia a doplnenie existujúcej dokumentácie dohodou
Vstupné školenie zamestnancov od 13€/osoba
Periodické školenie zamestnancov od 11€/osoba
Školenie vedúcich zamestnancov od 16€/osoba
Mimoriadne školenie dohodou
Kompletný cenník
Cenník služieb OPP Cena
Spracovanie úvodného auditu OPP od 110€
Výkon služby autorizovaného technika PO od 25€/mesiac
Spracovanie kompletnej dokumentácie OPP od 140€
Revízia a doplnenie existujúcej dokumentácie dohodou
Vstupné školenie zamestnancov od 16€/osoba
Periodické školenie zamestnancov od 13€/osoba
Školenie vedúcich zamestnancov, protipožiarnych hliadok od 18€/osoba
Mimoriadne školenie dohodou
Kompletný cenník