Ing. Jaroslav Králik

Podpora BOZP a ochrany pred požiarmi

Ing. Jaroslav Králik

Ochrana pred požiarmi

Ing. Jaroslav Králik

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ing. Jaroslav Králik

Školenia o BOZP a OPP

Ing. Jaroslav Králik

Realizácia potrebných kontrol

O nás

Naša  spoločnosť, fungujúca v oblasti Ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si zakladá hlavne na dlhoročných pracovných skúsenostiach jej majiteľa vo veľkej známej rafinérskej spoločnosti so stálym vysokým rizikom požiaru, havárie či inej mimoriadnej udalosti. V tejto firme majiteľ odpracoval viac ako 37 rokov z toho 28 rokov vo vedúcich funkciách vo výrobnej a logistickej sfére, pričom posledné roky v pozícii vedúceho útvaru riadenia BOZP a Ochrany pred požiarmi.

Základným poslaním poskytovateľa služieb v oblasti požiarnej ochrany a BOZP je v partnerskej spoločnosti  dosiahnuť  taký stav, aby všetci jej zamestnanci cítili zodpovednosť za svoje zdravie a za majetok spoločnosti. Jedinou cestou k tomuto cieľu je vzájomná spolupráca so zamestnancami a ich zodpovednými vedúcimi. Ak Vám však niekto ponúka "komplexné zabezpečenie BOZP a PO", berte to, prosím, s rezervou, pretože to nikdy nemôže dosiahnuť sám, bez Vás a bez Vašich zamestnancov.

V  tomto zmysle  ponúkame podporu a služby s ňou spojené.

V spoločnosti, kde som dlhodobo pracoval, sme riešili rôzne druhy vysoko rizikových činností, spomeniem iba niektoré: 

  • práca vo výške a nad voľnou hĺbkou,
  • práca s otvoreným ohňom,
  • práca v uzavretých priestoroch,
  • zemné práce,
  • práce spojené s cestnou aj železničnou dopravou
  • ale aj skladovanie a manipulácia s nebezpečnými látkami (horľaviny, chemikálie).

Popri  tom všetky ostatné bežné činnosti, vrátane bezpečnosti komunikácií či pracovných priestorov, vonkajších aj vnútorných. Riziká pre zdravie ľudí, ale aj ohrozenia majetku, vrátane požiarnych rizík.

Jaroslav Králik, majiteľ


V prvom rade to budú informácie o tom:

  • kde sa Vaša spoločnosť nachádza vo vzťahu k legislatíve (revízia a pomoc pri tvorbe a udržiavaní potrebnej dokumentácie)  a k  samotnej bezpečnosti pri práci a ochrane pred požiarmi.
  • aké sú Vaše riziká v súvislosti s jednotlivými druhmi činností vo Vašej spoločnosti vykonávanými a aké sú cesty k ich zníženiu na prijateľnú mieru a za prijateľnú cenu. Nie však k úplnému  odstráneniu, lebo pokiaľ vykonávate nejakú činnosť, riziko vždy nejaké zostane. Avšak musíte ho poznať a pripraviť sa na to, čím Vás môže ohroziť.

Preto ak vo sfére PO a BOZP cítite potrebu zmeny smerom k väčšej istote, prosím kontaktujte nás, dohodneme potrebné kroky.