Ing. Jaroslav Králik

Podpora BOZP a ochrany pred požiarmi

Ing. Jaroslav Králik

Ochrana pred požiarmi

Ing. Jaroslav Králik

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ing. Jaroslav Králik

Školenia o BOZP a OPP

Ing. Jaroslav Králik

Realizácia potrebných kontrol

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • Vykonanie úvodného auditu v oblasti BOZP
 • Revízia, v prípade potreby vypracovanie dokumentácie  BOZP a jej zosúladenie so skutočným stavom v nasledovnom rozsahu:
  • Základné informačné materiály
   • Posúdenie rizika pre všetky činnosti vykonávané zamestnancami
   • Hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia
   • Informácie pre zamestnancov a zástupcov zamestnancov o faktoroch ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvňovať bezpečnosť a zdravie zamestnancov
   • Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre vstupné oboznamovanie zamestnancov prispôsobené charakteru vykonávanej práce  a odbornej výchovy zamestnancov
   • Osnova právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre pravidelné opakované oboznamovanie zamestnancov
  • Predpisy pokyny
   • Plán pravidelného oboznamovania a vzdelávania zamestnancov, program vzdelávania
   • Zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
   • Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku
   • Poučenie o správnom používaní poskytnutých osobných ochranných pracovných prostriedkov aj s praktickým výcvikom
   • Vnútorný predpis o oznamovaní vzniku  udalosti
   • Vnútorný predpis o kontrole požitia alkoholu, omamných látok a psychotropných látok a určenie okruhu zamestnancov zamestnávateľa, ktorí sú oprávnení dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu
   • Vnútorný predpis o zákaze fajčenia
   • Vnútorný predpis na poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov potrebných na zabezpečenie telesnej hygieny
   • Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť
   • Evakuačný plán
   • Traumatologický plán
   • Havarijný plán
   • Lehotník lekárskych prehliadok zamestnancov
   • Lehotník uloženia predpísanej dokumentácie súvisiacej s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci
  • Zoznamy, záznamy
   • Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
   • Zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy
   • Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom
   • Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu
   • Zoznam zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť
   • Záznamy o kontrole riadneho používania osobných ochranných pracovných prostriedkov
   • Záznam o kontrole dodržiavania určeného zákazu fajčenia v priestoroch zamestnávateľa
   • Záznam o kontrole požitia alkoholu, omamných látok a psychotropných látok
   • Písomná evidencia udalostí
 • Školiace činnosti (vstupné školenia zamestnancov, periodické školenia zamestnancov, školenia  vedúcich  zamestnancov, mimoriadne školenia)
 • Určovanie nebezpečenstiev, hodnotenie rizík, návrhy na bezpečné pracovné postupy
 • V spolupráci s vedením spoločnosti spracovanie koncepcie politiky BOZP
 • Kontrolná činnosť, pravidelné previerky BOZP, návrhy na odstraňovanie nedostatkov
 • Spolupráca s orgánmi štátnej správy na úseku BOZP
 • Ostatné činnosti (poradenská činnosť, metodická činnosť, spolupráca pri vyšetrovaní pracovných úrazov a  nebezpečných udalostí)

Cenník

Cenník služieb BOZP Cena
Spracovanie úvodného auditu BOZP od 50€
Výkon služby autorizovaného technika BOZP od 30€/mesiac
Spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP od 120€
Revízia a doplnenie existujúcej dokumentácie dohodou
Vstupné školenie zamestnancov od 13€/osoba
Periodické školenie zamestnancov od 11€/osoba
Školenie vedúcich zamestnancov od 16€/osoba
Mimoriadne školenie dohodou
Kompletný cenník
Cenník služieb OPP Cena
Spracovanie úvodného auditu OPP od 110€
Výkon služby autorizovaného technika PO od 25€/mesiac
Spracovanie kompletnej dokumentácie OPP od 140€
Revízia a doplnenie existujúcej dokumentácie dohodou
Vstupné školenie zamestnancov od 16€/osoba
Periodické školenie zamestnancov od 13€/osoba
Školenie vedúcich zamestnancov, protipožiarnych hliadok od 18€/osoba
Mimoriadne školenie dohodou
Kompletný cenník