Ing. Jaroslav Králik

Podpora BOZP a ochrany pred požiarmi

Ing. Jaroslav Králik

Ochrana pred požiarmi

Ing. Jaroslav Králik

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Ing. Jaroslav Králik

Školenia o BOZP a OPP

Ing. Jaroslav Králik

Realizácia potrebných kontrol

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • Vykonanie úvodného auditu v oblasti BOZP
 • Vypracovanie dokumentácie BOZP
 • Revízia a kompletizácia existujúcej dokumentácie
 • Školiace činnosti
 • Určovanie nebezpečenstiev, hodnotenie rizík, návrhy na bezpečné pracovné postupy
 • Spracovanie koncepcie politiky BOZP
 • Kontrolná činnosť, pravidelné previerky BOZP, návrhy na odstraňovanie nedostatkov
 • Spolupráca s orgánmi štátnej správy na úseku BOZP
 • Ostatné činnosti (poradenská činnosť, metodická činnosť, spolupráca pri vyšetrovaní úrazov a nebezpečných udalostí)
Viac informácií

Požiarna ochrana

 • Vykonanie úvodného auditu v oblasti OPP
 • Vypracovanie dokumentácie OPP
 • Revízia a kompletizácia existujúcej dokumentácie
 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • Určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby
 • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • Kontrolná činnosť
 • Spolupráca s orgánmi štátnej správy na úseku OPP
Viac informácií

Cenník

Cenník služieb BOZP Cena
Spracovanie úvodného auditu BOZP od 50€
Výkon služby autorizovaného technika BOZP od 30€/mesiac
Spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP od 120€
Revízia a doplnenie existujúcej dokumentácie dohodou
Vstupné školenie zamestnancov od 13€/osoba
Periodické školenie zamestnancov od 11€/osoba
Školenie vedúcich zamestnancov od 16€/osoba
Mimoriadne školenie dohodou
Kompletný cenník
Cenník služieb OPP Cena
Spracovanie úvodného auditu OPP od 110€
Výkon služby autorizovaného technika PO od 25€/mesiac
Spracovanie kompletnej dokumentácie OPP od 140€
Revízia a doplnenie existujúcej dokumentácie dohodou
Vstupné školenie zamestnancov od 16€/osoba
Periodické školenie zamestnancov od 13€/osoba
Školenie vedúcich zamestnancov, protipožiarnych hliadok od 18€/osoba
Mimoriadne školenie dohodou
Kompletný cenník